Subiecții impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar, potrivit prevederilor
art. 277 alin. (1) din Codul fiscal, sunt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenți şi nerezidenți ai
Republicii Moldova:
a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
b) arendașii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă
nu prevede altfel;
c) deținătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosință)
asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
d) arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice şi ale instituțiilor finanțate
de la bugetele de toate nivelurile;
e) locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;
f) arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenților Republicii
Moldova, dacă contractul de arendă/locațiune nu prevede altfel.
Obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din extravilan,
clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv
bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp
de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție.
Bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării se impozitează în
conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal, iar bunurile imobiliare neevaluate - potrivit
prevederilor Legii nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal.
Baza impozabilă constituie:
1. pentru obiectele evaluate în scopul impozitării – valoarea estimată de către organele cadastrale;
2. pentru clădirile, construcțiile neevaluate:
⁃ în cazul persoanelor juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – valoarea
contabilă;
⁃ în cazul persoanelor fizice (cetăţeni) – costul apreciat în baza documentelor care se
păstrează în arhivele organelor cadastrale şi/sau conform valorii de inventariere apreciate
de către comisiile de specialitate formate în cadrul primăriilor;
3. pentru terenurile neevaluate – suprafața şi bonitatea acestora.
Fiecare autoritate a administraţiei publice locale anual, prin intermediul deciziilor, stabilește cotele
concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare (în cazul bunurilor imobiliare evaluate – în limitele
diapazoanelor stabilite de art. 280 din Codul fiscal, iar în cazul bunurilor imobiliare neevaluate – în
limitele maxime prevăzute de anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a
titlului VI din Codul fiscal), ce se aplică în teritoriul administrat.
Deciziile autorităților admirației publice locale privind stabilirea cotelor impozitului pe bunurile
imobiliare şi/sau impozitului funciar pot fi vizualizate pe portalul www.sfs.md, accesînd link-ul.
Adresa

49, Strada Alexandru cel Bun, Chișinău 2012

Numarul
  • +373 78888511
Email

info@chirii.md